Medezeggenschapsraad

Voor het goed laten functioneren van een school is het belangrijk dat de ouders en het team vertegenwoordigd worden in een raad; de medezeggenschapsraad . De MR heeft een ouder- en personeelsgeleding die gevraagd kunnen worden om advies of instemming m.b.t. schoolzaken die direct het belang van de ouders en het personeel raken. Ook kan zij als spreekbuis fungeren bij het verwoorden van de gevoelens van de ouders en het personeel richting het bestuur.

 

De MR van de Berkenhorst bestaat uit 2 ouders en 2 teamleden. De directeur van onze school neemt als vertegenwoordiger  van het bestuur gedeeltelijk deel aan de vergaderingen. Wij vergaderen zeven keer per jaar en de vergaderingen zijn openbaar. De notulen en de agenda kunt u bij onze secretaris inzien. De vergaderdata kunt u terugvinden in de kalender op de website.

In het reglement van de MR is vastgesteld over welke punten zij advies- of instemmingbevoegdheid heeft. We spreken over alles wat met de school te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als het  schoolplan, de schoolgids, de invulling van de formatie en onderwijskundige doelstellingen.

 

Voor de 9 scholen die aangesloten zijn bij Promes, is er een Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). In deze GMR zitten 5 gekozen ouders en 5 gekozen teamleden van de scholen van Promes. Zij overleggen met en adviseren aan het bestuur van Promes. Een aantal taken en bevoegdheden zijn door de medezeggenschapsraden aan de GMR overgedragen. De GMR behartigt de zaken die voor alle scholen van Promes gelden.

 

De MedezeggenschapsRaad bestaat uit de volgende leden:

 

Namens de ouders:     

 

➢ Roel Kamp (voorzitter)

➢ Gert Fictorie (lid) 

               

Namens het schoolteam:

              

➢ Agnes Kuijt    (secretariaat)

➢ Wietske van Dalfsen (secretariaat)

                                                                        

In het Schooljournaal bericht de MR een paar keer per jaar over lopende zaken. Om uw belangen goed te kunnen behartigen is contact erg belangrijk, daarom staan MR leden altijd open voor een gesprek. Heeft u vragen of opmerkingen of wilt u een afspraak maken, mail ons dan: mr.deberkenhorst@stichtingpromes.nl  U mag ons natuurlijk ook persoonlijk aanspreken.